ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ມັນຂື້ນກັບທ່ານ" ແລະ "ມັນຂື້ນກັບທ່ານ" ແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

"ມັນຂື້ນກັບທ່ານ" ໝາຍ ຄວາມວ່າທ່ານມີທາງເລືອກ.

"ຂ້ອຍຄວນມີແຜ່ນແດງຫລືສີຂຽວບໍ?"

"ມັນຂຶ້ນກັບເຈົ້າ".

"ມັນຂື້ນກັບທ່ານ" ໝາຍ ຄວາມວ່າມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ.

ພະແນກຂອງພວກເຮົາ ກຳ ລັງສູນເສຍພະນັກງານ. ເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ບໍ? ""

"ທ່ານເປັນຜູ້ຈັດການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວ່າຈ້າງ, ມັນຂຶ້ນກັບທ່ານ".

(ຄຳ ຕອບຂອງຂ້ອຍແມ່ນພາສາອັງກິດອັງກິດ. ຂ້ອຍພົບວ່າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ ຢູ່ລຸ່ມຂ້ອຍເວົ້າກົງກັນຂ້າມ.)