ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ພະຍາຍາມ" ແລະ "ພະຍາຍາມ" ໃນປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ພະຍາຍາມ" ແລະ "ພະຍາຍາມ" ໃນປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ມີ ໜ້ອຍ ຄົນທີ່ຮູ້ວ່ານາງໄດ້ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍຄັ້ງດຽວ. ມີ ໜ້ອຍ ຄົນທີ່ຮູ້ວ່ານາງໄດ້ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍຄັ້ງດຽວ.

ສອງ ຄຳ ນີ້ແມ່ນສັບຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ວ່າ "ພະຍາຍາມ" ມີຄວາມ ໝາຍ ວ່າບໍ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ, ໃນຂະນະທີ່ "ພະຍາຍາມ" ບໍ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດ.

ຄວາມພະຍາຍາມ: ພະຍາຍາມບໍ່ ສຳ ເລັດຜົນ. ພະຍາຍາມ: ພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸບາງສິ່ງບາງຢ່າງ

ຕອບ 2:

ໂດຍນິຍາມບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ "ພະຍາຍາມ" ແລະ "ພະຍາຍາມ", ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າວິທີທີສອງແມ່ນປົກກະຕິຫຼາຍ.

ແຕ່ (ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ) ປະໂຫຍກທີ່ວ່າ "ຄວາມພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ" ແມ່ນມາດຕະຖານຂອງພາສາອັງກິດ.

ດັ່ງນັ້ນມາດຕະຖານແມ່ນວ່າການບົ່ງບອກວ່າຜູ້ໃດຜູ້ ໜຶ່ງ“ ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ” ມີສຽງຜິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, "ຄວາມພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ" ແມ່ນເປັນໄປໄດ້.

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ. ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນດັ່ງນັ້ນ.

ຄຳ ສຸດທ້າຍຂອງຂ້ອຍແມ່ນ "ບົດຮຽນ".