ທ່ານຂຽນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 'त' ແລະ 'ट', 'न' / 'ण' / 'ञ' ແລະ 'ङ', 'श' ແລະ 'ष' ເປັນພາສາອັງກິດແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດທີ່ຄ້າຍຄືກັບໃນປື້ມ ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) ເຊັ່ນ Bhagavadgita.

ນີ້ແມ່ນມາຈາກປື້ມເຫຼັ້ມ ທຳ ອິດຂອງ Samskrt ຂອງ Sir Ramakrishna Gopal Bhandarkar. ຕົວອັກສອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ສາມາດພົບໄດ້ໃນວັດຈະນານຸກົມຂອງ Sir Monier Williams ຫຼື Sri Vaman Sivaram Apte, Max Muller ແລະອື່ນໆ.