ທ່ານສາມາດກາຍເປັນຄຣິສຕຽນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາກາໂຕລິກບໍ? ມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?


ຕອບ 1:

ຂອບໃຈ ສຳ ລັບຖາມການປະຕິບັດແລະຄວາມລອດຂອງສາດສະ ໜາ ຈັກ:“ ເຈົ້າສາມາດກາຍເປັນຄຣິສຕຽນຫລັງຈາກເຈົ້າໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາກາໂຕລິກບໍ? ມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ""

ໂບດຄຣິສຕຽນໄດ້ແບ່ງປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຮັບບັບຕິສະມາຂອງເດັກນ້ອຍຫລືຜູ້ໃຫຍ່ກັບນັກທິດສະດີທີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນວ່າເປັນນັກທິດສະດີກາໂຕລິກແລະນັກທິດສະດີສາດປະທ້ວງ.

ຖ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບສາດສະ ໜາ ຄາທໍລິກຖືກຕ້ອງ, ມີເຈັດສິນລະລຶກທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ ສຳ ລັບຄວາມລອດ. ການບັບຕິສະມາຂອງເດັກນ້ອຍຫລືຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນບັນດາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າການບັບຕິສະມາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ຂັ້ນຕອນຂອງການຮັບບັບຕິສະມາແມ່ນທັດສະນະວ່າທ່ານຕ້ອງເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫລືວ່າບາງຄົນຕ້ອງເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນນາມຂອງທ່ານເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ. ເພາະສະນັ້ນ, ການບັບຕິສະມາແມ່ນເຫັນວ່າເປັນຄວາມລອດຂອງຈິດວິນຍານຂອງຄົນນັ້ນ, ເພາະວ່າຄົນນັ້ນເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງໂບດກາໂຕລິກ. ຂັ້ນຕອນປົກກະຕິແມ່ນມາຈາກອາຍຸສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ສູງກ່ວາອາຍຸບໍ່ຮອດ ໜຶ່ງ ປີເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຢືນຢັນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນຜ່ານການສາລະພາບສາທາລະນະ.

ຖ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບສາດສະ ໜາ ສາດຂອງໂປແຕສະຕັງແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສາດສະ ໜາ ສາດຂອງພວກປະທ້ວງ, ການຮັບບັບຕິສະມາໃນນ້ ຳ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດເດັກນ້ອຍຫລືຄົນ, ແຕ່ມີຄວາມເຊື່ອສ່ວນຕົວໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ການບັບຕິສະມາໂດຍນໍ້າແມ່ນການອະທິບາຍພາຍນອກຂອງຄວາມເຊື່ອພາຍໃນໃນພຣະເຢຊູຄຣິດວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນບາບສ່ວນຕົວຂອງລາວ, ຄົນນີ້ສະແດງອອກຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຄົນອື່ນໆທີ່ພວກເຂົາປາດຖະ ໜາ ທີ່ຈະມີຊີວິດອັນສູງສົ່ງຕໍ່ພຣະຄຣິດ. ເວົ້າອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ, ການບັບຕິສະມາດ້ວຍນ້ ຳ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໃນໂຢຮັນ 1 ກ່າວວ່າ“ 9 ຄວາມສະຫວ່າງອັນແທ້ຈິງທີ່ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງແກ່ທຸກຄົນໄດ້ມາສູ່ໂລກ. 10 ລາວຢູ່ໃນໂລກ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າໂລກໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍລາວ, ໂລກບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ລາວ. 11 ພຣະອົງໄດ້ມາໃນສິ່ງທີ່ເປັນຂອງເຂົາ, ແຕ່ວ່າຂອງຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຮັບມັນ. 12 ແຕ່ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພຣະອົງແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄດ້ຮັບສິດທີ່ຈະກາຍເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ - ເດັກນ້ອຍ 13 ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກເຊື້ອສາຍ ທຳ ມະຊາດ, ການຕັດສິນໃຈຂອງມະນຸດຫລືຄວາມປະສົງຂອງມະນຸດ, ແຕ່ເກີດມາຈາກພຣະເຈົ້າ ໄດ້. ""

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຄົນຜູ້ ໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນໂບດແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດໃນຖານະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພຣະ ຄຳ ພີໄດ້ປະກາດວ່າລາວບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນ. ລາວບໍ່ໄດ້ມາສູ່ຄວາມເຊື່ອສ່ວນຕົວໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ, ແຕ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມປະເພນີ / ການປະຕິບັດຂອງພໍ່ແມ່ຫຼືຄຣິສຕະຈັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອບຸກຄົນໃດ ໜຶ່ງ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຢຊູຄຣິດແລະຂໍ / ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນບາບຂອງລາວແລະໄດ້ກັບຄືນມາອີກ (1 ໂກລິນໂທ 15: 3-6), ມັນແມ່ນເວລານີ້ ກາຍເປັນຄຣິສຕຽນ, ບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມສາດສະ ໜາ ຈັກ, ແຕ່ໂດຍການເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ (ເອເຟໂຊ 2: 8–9).

ສາລະບານ: ການກາຍມາເປັນຄຣິສຕຽນເກີດຂື້ນໂດຍຄວາມເຊື່ອ, ບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມສາດສະ ໜາ ຈັກ.


ຕອບ 2:

ກາໂຕລິກແມ່ນຄຣິສຕຽນ. (ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ກາໂຕລິກແມ່ນຕົວຫານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຄຣິສຕຽນ.) ມີຄວາມບໍ່ເຫັນດີດ້ານທິດສະດີລະຫວ່າງກາໂຕລິກແລະນິກາຍຄຣິສຕຽນອື່ນໆ, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງໃນອົງການຈັດຕັ້ງສາດສະ ໜາ ຈັກ - ອາດຈະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ໜ້າ ສັງເກດທີ່ສຸດຄືກາໂຕລິກຍອມຮັບ Pope ເປັນ ຕຳ ແໜ່ງ ພິເສດຂອງ ອຳ ນາດ, ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ບໍ່ແມ່ນພວກເຮົາ. ແຕ່ຖ້າທ່ານກັບມານີ້, ພວກເຮົາທຸກຄົນເປັນຄຣິສຕຽນ, ຜູ້ສືບທອດພະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູແຫ່ງນາຊາເລດ.

ຄຳ ຖາມຕົ້ນສະບັບ: ທ່ານສາມາດກາຍເປັນຄຣິສຕຽນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາກາໂຕລິກບໍ? ມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?


ຕອບ 3:

ຄຳ ພີໄບເບິນມີ ຄຳ ຕອບກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະລອດຈາກບາບຂອງທ່ານ.

1- ບຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ (ພຣະເຢຊູ). ໃນເວລາທີ່ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເປັນເດັກນ້ອຍ, ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາເປັນເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເລືອກມັນ.

2- ເມື່ອຂ້ອຍໃຫຍ່ຂື້ນ, ຊີວິດຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງວິທີທີ່ຄຣິສຕຽນຄວນມີຊີວິດຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອະທິຖານແລະບາງຄັ້ງກໍ່ໄດ້ໄປໂບດ. ຂ້ອຍຍັງສູບຢາ, ເມົາເຫຼົ້າແລະໂກງແຟນຂອງຂ້ອຍ. ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍລອດ.

3- ຂ້ອຍມີຄົນຊາຍຄົນນີ້ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງຂ້ອຍຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແລະລາວໄດ້ຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງວິທີທີ່ນັກຮຽນ / Chrians ຄວນມີຊີວິດຢູ່.

4- ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມລອດ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ "ຂ້ອຍຈະເວົ້າໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍຮັກພະເຈົ້າແລະບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ລາວເວົ້າ?"

5- ໄດ້ຍິນ / ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ ສຳ ລັບພຣະອົງແລະການເສຍສະລະຂອງພຣະອົງ ສຳ ລັບການໃຫ້ອະໄພແລະຄວາມລອດຂອງຂ້ອຍແມ່ນ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ. ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງວ່າຊີວິດຂອງຂ້ອຍຢູ່ໄກປານໃດຈາກວິທີທີ່ພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ອຍມີຊີວິດຢູ່.

6- ຂ້ອຍເຊື່ອມັນ.

7- ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກັບໃຈຈາກບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຈົ້າເຈົ້າແລະຮັບບັບຕິສະມາເພື່ອໃຫ້ອະໄພບາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

8- ເພື່ອຕອບ ຄຳ ຖາມຂອງເຈົ້າ ... ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນຈົນກວ່າຂ້ອຍຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກາຍເປັນຄົນຄຣິດສະຕຽນ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດ, ບາບຂອງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຖືກລ້າງອອກຈົນກວ່າຂ້ອຍຈະຮັບບັບຕິສະມາ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຮັດບາບຢູ່ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປາດສະຈາກບາບ ... ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລອດແລະຂ້ານ້ອຍເຮັດບາບ ໜ້ອຍ ລົງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະອ້າງເຖິງຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີໃນໄວໆນີ້. :) :)